ม.ขอนแก่น ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. เครือข่ายอีสานตอนบน

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม 12 สถาบัน
       โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา แนะนำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และกล่าวเปิดประชุมสัมมนาฯ   แนะนำศูนย์แม่ข่ายฯ คณะทำงานเครือข่ายฯ โดย ศาสตราจารย์ สพญ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ ประธานเครือข่ายฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริของเครือข่ายฯ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประกอบไปด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลนำเสนอผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย C – อพ.สธ. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ
– ความสำคัญและที่มาของ อพ.สธ. นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในเชิงนโยบาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
– ทิศทางการดำเนินงาน อพ.สธ. – สป.อว. และทิศทางนโยบายของ BEDO โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน โดย ดร.นราศักดิ์ ศรียศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
       การบรรยายพิเศษ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” โดย ศาสตราจารย์ สพญ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ ประธานเครือข่ายฯ  และการฝึกปฏิบัติการ ระดมข้อคิดเห็น พัฒนาร่างข้อเสนอโครงการของเครือข่ายฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอตัวอย่างชุดวิจัย อพ.สธ. – มข., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เกษแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอตัวอย่างกลุ่มวิจัยพืชอนุรักษ์ยางนา และให้ข้อเสนอแนะการจัดทำร่างข้อเสนอโครงการ โดย ศาสตราจารย์ สพญ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ ประธานเครือข่ายฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
        วันที่สองของการจัดกิจกรรม เป็นการศึกษาดูงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาฬสินธุ์ และศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยผู้แทนแต่ละสถาบัน นำเสนอผลการดำเนินงาน อพ.สธ. แลกเปลี่ยนปัญหา และอุปสรรค ร่วมกันระหว่างเครือข่ายฯ
ขอบคุณภาพ จาก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Scroll to Top