โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.ห่วงใยสุขภาพประชาชน แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดต่อที่ต้องระวังโดยเฉพาะหน้าฝน

   หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ  งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความห่วงใยสุขภาพประชาชน บุคลากร และนักศึกษา แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดต่อที่ต้องระวังโดยเฉพาะหน้าฝน รวมถึงมาตรการในการป้องกัน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อที่ต้องระวัง และมีแนวโน้มพบการระบาดในช่วงฤดูฝน

     จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 กรกฎาคม 2565 พบผู้ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง จำนวน 10,336 ราย โรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 2,002 ราย โรคมือ เท้าปาก 142 ราย โรคไข้เลือดออก จำนวน 134 ราย โรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 79 ราย  และ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พบผู้ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง จำนวน 550 ราย โรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 46 ราย โรคไข้เลือดออก จำนวน 11 ราย โรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 9 ราย โรคมือเท้าปาก 4 ราย และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4,056 ราย โดยพบ ผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน ประกอบกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้โรคฝีดาษวานร เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) ซึ่งเป็นระดับการเตือนขั้นสูงสุด โดยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกจำนวน 26,208 ราย ผู้ป่วยยืนยันในไทยจำนวน 3 ราย (กรมควบคุมโรค วันที่ 4 สิงหาคม 2565)   หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ  งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความห่วงใยสุขภาพประชาชน บุคลากร และนักศึกษา แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดต่อที่ต้องระวังโดยเฉพาะหน้าฝน รวมถึงมาตรการในการป้องกันโรคดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อที่ต้องระวัง และมีแนวโน้มพบการระบาดในช่วงฤดูฝน  ดังนี้

1) ฝีดาษวานร (Monkey pox)

เน้น “MKP : Monkeypox”

M : Monitor yourself   มีอาการไข้ และมีผื่นตุ่มตามมา รีบพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา

K : Keep distance   เว้นให้ห่างจากผู้ป่วย ไม่สัมผัส/ทำกิจกรมใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ป่วย

P : Protect yourself   ไม่ไปร่วม/มีกิจกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น unsafe sex party

2) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.1) ปฏิบัติตัวตามหลัก D-M-H-T เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่

แออัด ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ และตรวจ ATK  เมื่อมีอาการ

2.2) รับบริการฉีตวัคซีนโควิดให้ครบอย่างน้อย 3 เข็ม หรือฉีดเข็มกระตุ้นทุก 4 เดือน

โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จะเปิดบริการอีกครั้งในวันที่ 18 -19 สิงหาคม 2565

3) โรคไข้เลือดออก

   

     3.1) เน้นมาตรการ 5ป 1ข ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ทำเป็นนิสัย และขัดภาชนะ ที่มีลูกน้ำ ยุงลาย

     3.2) ทาโลชั่นกันยุง

     3.3) ติดต่อขอรับทรายอะเบท และโลชั่นทากันยุง ได้ที่หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทร. 63568 หรือ 63573

4) โรคไข้หวัดใหญ่

     4.1)  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ณ ลานสร้างสุข อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่11 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2565

     4.2) ผู้ประกันตนอายุ 50 ปี สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ณ โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียน

     4.3)  สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์

5) โรคอุจจาระร่วง

     5.1) รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ และดื่มน้ำที่สะอาดทุกครั้ง

     5.2) ภาชนะที่ใช้ในการกินและดื่มต้องสะอาด

     5.3) อุ่นอาหารให้ร้อน ก่อนรับประทาน

     5.4) ล้างมือให้สะอาดหลังขับถ่ายอุจจาระทุกครั้ง

5.5) ถังขยะควรมีฝาปิด และกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี

6) โรคมือเท้าปาก

     6.1) เฝ้าระวังเด็กอายุ 1-5 ปี สังเกตอาการหากมีข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย มีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็ก ๆ บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น และแตกออกเป็นแผลหลุม ควรไปพบแพทย์ทันที

     6.2)  สอนเด็กหมั่นล้างมือ

     6.3)  ทำความสะอาดของเล่น และสิ่งแวดล้อมทุกวัน

     6.4) ระมัดระวังความสะอาดของน้ำ อาหาร และสิ่งของทุกๆ อย่างที่เด็กอาจเอาเข้าปาก

     สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 63568 หรือ 63573

รวบรวม เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top