KKBS จัดกิจกรรม International Corner – Cocktail Business Talk

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเพียงฟ้า อาคาร BS02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ International Corner – Cocktail Business Talk ภายใต้ธีม Rock Your Cocktail Gathering: Cultural Transitions and Building a Community ซึ่งเป็นการจัดโครงการโดยภารกิจวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) ภายใต้การจัดงานโดย Event Station เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการบูรณาการ Social Context และ Academic Context ปลูกฝังทักษะการ Socialization และการสร้าง Business Connection ให้กับนักศึกษา เพื่อสร้าง Eco-System ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษา ภายในงานโดยได้รับเกียรติจาก อ.นริสรา พาลุสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมเพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมดังกล่าว


อ.นริสรา พาลุสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับ Higher Learning Institutions มีทักษะด้าน socialization เป็นสิ่งสำคัญและถือเป็นการสร้างพื้นฐานให้กลุ่มนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจและการบัญชี มีความมั่นใจในการร่วมบทสนทนากับผู้อื่นเพื่อขยาย Business Connection ซึ่งนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพในภายภาคหน้า โดยโครงการ International Corner – Cocktail Business Talk จะเป็นการสร้างระบบ Eco-System เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างเครือข่ายระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อีกด้วย

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) : ภาพ

Scroll to Top