U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” ภายใต้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG (U2T for BCG) ณ วัดโนนศิลาอาสน์ ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในการนำสินค้าและบริการในชุมชนมาพัฒนาและต่อยอดโดยการใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพื่มมูลค่าของสินค้าในชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดงานอบรมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผ้าไหมแท้ทอมือ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่เลี้ยงไหมและทอผ้าไหมภายในชุมชมป่ามะนาวที่สนใจการพัฒนาการย้อมสีและทอผ้าเพื่อต้องช่วยเพิ่มและยกระดับคุณภาพรวมถึงเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมพื้นบ้านที่ผลิตในชุมชนป่ามะนาวด้วยหลักการ BCG  โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายให้ความรู้ในห้วข้อเกี่ยวกับ (1) หลักการและกระบวนการย้อมผ้าไหมด้วยการใช้สีย้อมจากธรรมชาติ (2) การทำความรู้จักและเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติชนิดต่างๆ มาย้อมเส้นไหมให้ได้เฉดที่ต้องการ (3) ขั้นตอนการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)

การจัดอบรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเนื่องจาก ในพื้นที่ตำบลป่ามะนาวมีการผลิตผ้าไหมจากเส้นไหมที่เลี้ยงในชุมชน มีการทอผ้าไหมด้วยมือซึ่งมีคุณภาพที่ดีและมีความปราณีตจากฝีมือคนในชุมชน และใช้สีย้อมเส้นไหมจากสารเคมี เพื่อต้องการที่จะยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการยกระดับผลิตภัณฑ์ ประจวบเหมาะกับคนในชุมชนมีความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการฟอกและการย้อมสีไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติลงบนเส้นไหม เพื่อช่วยให้สามารถขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าชั้นสูงซึ่งให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการย้อมสีผ้าไหมจากวัสดุในธรรมชาติ ในครั้งนี้ขึ้น

โดยมี รศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี และ ผศ.ดร ศุภัชญา นามพิลา อาจารย์จากสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการในพื้นที่ตำบลป่ามะนาว และได้รับเกียรติจากนายปรมัตถ์ เหล่าวอ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านมาตรฐานหม่อนไหม จากกลุ่มงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้

ทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนป่ามะนาว ในการผลิตผ้าไหมทอมือด้วยสีย้อมจากธรรมชาติ ให้บรรลุตามความต้องการในการนำเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมทอมือและได้รับมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานเพื่อเป็นมาตรฐานและช่วยเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมได้ต่อไป

ข่าว : นางสาววิยดี ธัญยาธีรพงษ์

Scroll to Top