มข. เยือน 2 มหาวิทยาลัย ณ สปป.ลาว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์นักศึกษาและศิษย์เก่า

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ได้เข้าทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า

“มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกจากนี้ ยังมีชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกเหนือจากความโดดเด่นด้านเรียนการสอนและการวิจัยแล้ว มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยังมีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนอีกด้วย โดยทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างมีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน”

และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมืองหลวงพระบาง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก Assoc.Prof.Vixay CHANSAVANG อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า

“นับเป็นโอกาสพิเศษและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่คณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ในวันนี้ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเปี่ยมด้วยมิตรภาพ

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า การทำกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ในครั้งนี้ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณท่านอธิการบดี ผู้บริหารทุกท่าน บุคลากร และนักศึกษา สำหรับการประสานและการต้อนรับอย่างอบอุ่น ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ประจำปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาของสถาบันการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว เกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะประสานความร่วมมือสานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมระหว่างผู้บริหารและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้จัดกิจกรรมขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 ณ  มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและรูปแบบการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยการดำเนินกิจกรรมในประจำปีการศึกษา 2565 มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 34 คน

ในการดำเนินงานครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคนได้ผ่านการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และได้รับวัคซีนครบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

ข่าว :: ไตรวุฒิ วาสนาม

Scroll to Top