กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย พร้อมใจสวมผ้าพื้นเมือง สะท้อนอัตลักษณ์ชาว มข.

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ร่วมด้วย นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมบุคลากรกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ร่วมรณรงค์การแต่งกายผ้าพื้นเมืองและผ้าไทย ตามโครงการ “แต่งกายด้วยผ้าไทย ภูมิใจภูมิปัญญา สืบสานคุณค่า สร้างรายได้สู่ชุมชน”

 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้และสวมใส่ผ้าพื้นเมืองและผ้าไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ผ้าพื้นเมืองและผ้าไทย รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น และเชิญชวนให้คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสวมใส่ผ้าพื้นเมืองและผ้าไทย ในทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคู่กับความเป็นพื้นถิ่นอีสาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในประเด็นด้านจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) ที่เน้นสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมสอดรับกับการพัฒนาเศษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ภาพ   : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

Scroll to Top