KKBS เรียนรู้จริง Kerry Express เปิดมุมมองการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


เมื่อวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์กระจายสินค้าบางนา กม.19 กรุงเทพมหานคร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business School Network (TRBS NET) ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับองค์กรภายนอกที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนของเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business School Network (TRBS NET) ได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลกับ บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก คุณมุก สุดารัตน์ Head of HR บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน นำโดย นางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 จากทั้ง 4 สถาบัน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในเชิงบูรณาการในมิติต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการร่วมเปิดโอกาสแชร์ประสบการณ์การบริหารองค์กรในธุรกิจโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งจะเป็นการเปิดมุมมองแนวคิดการทำงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพการบริหารงานทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานดังกล่าวต่อไป

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
Kerry Express job in Thailand: ภาพ

Scroll to Top