ผู้บริหาร มข. ศึกษาดูงานที่ Nanyang Technological University (NTU), National University of Singapore (NUS) และบริษัท Mind PointEye ผู้นำเทคโนโลยีด้าน AI ระดับโลก ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2565 นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และสถาบัน KKU Academy ในการเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับ Nanyang Technological University (NTU) และ National University of Singapore (NUS) พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์วิจัยอันทันสมัย ERI@N Systems Engineering and Mobility Lab รวมถึง Centre for Augmented and Virtual Reality (NTU) ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่มีชื่อเสียงติดอันดับ World University Raking โดยการเยี่ยมชมได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสองมหาวิทยาลัย อีกทั้ง สถาบัน KKU Academy ยังได้ถ่ายทำวิดิทัศน์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การดูแลของ Professor Dusit Niyato, School of Computer Science and Engineering, Cluster Director, Multi-Energy Systems & Grids, Energy Research Institute, NTU เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของของหลักสูตรออนไลน์ของสถาบัน KKU Academy
อีกทั้ง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ยังได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท MIND POINTEYE PTE. LTD. ซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน AI-Based Technology ในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ นับว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเครือข่ายด้าน AI ร่วมกับองค์กรเอกชนชั้นนำของประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

KKU Executives on a study trip to Nanyang Technological University (NTU), National University of Singapore (NUS) and Mind PointEye Company, a world leader in AI technology, Singapore

https://www.kku.ac.th/13939

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top