นักศึกษา มข. ตัวแทนคาราเต้ทีมไทย คว้าเหรียญทองแดง ในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

ายณัฐพล บุราณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนนักกีฬาคาราเต้ทีมมหาวิทยาลัยไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาคาราเต้ ประเภทต่อสู้ทีมชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน เกิดขึ้นได้โดยอาศัยความร่วมมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน จนในที่สุดทำให้เกิดองค์กรด้านการกีฬาในกลุ่มนิสิตนักศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนในปี 2523 โดยใช้ชื่อ “สภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน” (The ASEAN University Sports Council (AUSC) และได้เริ่มจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งแรก ใน ปี 2524 โดยมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน มีสมาชิกทั้งสิ้น 11 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และไทย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

ติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่เพจ : ASEAN University Games 2022

 

 

 

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top