คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเตรียมความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถอาจารย์ใหม่ เสริมสร้างการเรียนรู้ใน ยุคดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2565 งานแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการการเตรียมความพร้อมขีดความสามารถอาจารย์ใหม่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้กับอาจารย์ที่บรรจุใหม่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างประสบการณ์พื้นฐานให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานด้านการสอนและวิจัย สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม อันเป็นภารกิจสำคัญของบุคลากรสายผู้สอน และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ ตลอดจนการรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจในยุคดิจิทัล การใช้ระบบ KKU e-Learing ระบบ KKU exam เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่อาจารย์ใหม่รับผิดชอบ

Scroll to Top