การดูแลพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระภิกษุสามเณรอย่างไร?ให้เจริญทางโลกและทางธรรม 

(วันที่ 20 กค 2565) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การให้บริการรักษาพยาบาลพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระภิกษุสามเณรที่มารับการรักษาพยาบาล ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯอย่างไร ให้เจริญทางโลกและทางธรรม” ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการพระเถระ ชั้นผู้ใหญ่ พระภิกษุสงฆ์อาพาธ และสามเณร เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการมีความรู้ความเข้าใจระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

 
กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนางวรารัตน์ สุนทราภา ผู้จัดการมูลนิธิหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นวิทยากรพิเศษ และทีมงานหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้แก่นายปริญญา วุฒิสาร หัวหน้าหอสงฆ์อาพาธ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และนายสุขสันติ์ พรมดี งามแก้ม พยาบาลชำนาญการ ร่วมถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในหัวข้อการจัดระบบการให้บริการ ขั้นตอนการบริการดูแลพระเถระ ชั้นผู้ใหญ่ พระภิกษุสงฆ์อาพาธ สามเณร และเทคนิค และสิ่งควรคำนึงการให้บริการดูแลพระเถระ ชั้นผู้ใหญ่ พระภิกษุสงฆ์อาพาธ และสามเณร ณ หอสงฆ์อาพาธหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและสถิติ นักสังคมสงเคราะห์ นักโภชนาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการให้บริการด่านหน้าและฝ่ายสนับสนุนต่างๆ จำนวนกว่า 50 ราย

Scroll to Top