ฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม “Workshop on Boosting H-Index (Series I )” ผลักดัน Citation Score มุ่งสู่ World Class Research University

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ กองการต่างประเทศ ฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม “Workshop on Boosting H-Index (Series I )” เพื่อให้ความรู้และผลักดันการเชียนบทความทางวิชาการและวิจัย อันนำไปสู่การเพิ่มจำนวน Citation ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก 1.) ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาร่วมบรรยายในหัวข้อ “KKU Research Policy” 2.) Prof. Dr. Steven Edwards, Professor of Infection Biology and Microbiomes ,University of Liverpool, The United Kingdom ร่วมบรรยายในหัวข้อ “How to successfully boost H-Index” และ 3.) ศ.ดร.บรรจบ ศรีภา เมธีวิจัยอาวุโส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ ในหัวข้อ “Sharing experience with KKU World Top 2% Scientist by Stanford University 2021” กิจกรรมในวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม กว่า ุ30 ราย พร้อมทั้งมีคณาจารย์และนักวิจัยหลายท่านให้ความสนใจการเพิ่ม Citation score และ publishing อย่างมาก

งานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเปิดงาน “Workshop on Boosting H-Index (Series I )” เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายการต่างประเทศ จัดร่วมกับ ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ Building and Sustaining World-Class Academic & Research Colloboration ประจำปีงบประมาณ 2565 จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะช่วยผลักดัน นักวิจัย นักวิชาการ พัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการและวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวน Citation แล้ว ยังมีการแนะนำเทคนิคและวิธีการสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการวิจัย ร่วมกับนักวิจัยชั้นนำระดับโลก และการหาแหล่งตีพิมพ์ชั้นนำนานาชาติ อันนำไปสู่การนำมหาวิทยาลัยสู่ World Class University และเพิ่ม University Ranking

Prof. Dr. Steven Edwards, Professor of Infection Biology and Microbiomes ,University of Liverpool, The United Kingdom

ศ.ดร.บรรจบ ศรีภา เมธีวิจัยอาวุโส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Panel discussion

ข่าว/ภาพ : กองการต่างประเทศ

Scroll to Top