KKBS ผ่านการประเมิน EdPEx ระดับ 300 คะแนน คณะแรกของสาขาบริหารธุรกิจในประเทศไทย


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ประกาศผลว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เป็นคณะแรกของกลุ่มคณะวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ ในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาดังกล่าว


รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช กล่าวว่า EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” เป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำให้เรามองและคิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักและปณิธานอันแน่วแน่ของคณะฯ ที่จะสร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจ นักบัญชี รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานในทุกระดับ รวมทั้งผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณค่าและประโยชน์แก่สังคม

“คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ มาอย่างต่อเนื่อง มีการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและอาจารย์ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 (ปีการศึกษา 2558) รุ่นที่ 4 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยคณะฯ ได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะฯ ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 รุ่นที่ 5 ซึ่งในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร เพื่อยืนยันผลการประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะฯ และสามารถผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นคณะ/หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์คะแนนในระดับ 200 คะแนน ต่อมาคณะฯได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน โดยใช้เวลาภายใน 4 ปี เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx300) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยในการตรวจประเมินดังกล่าว คณะฯ ได้นำเสนอข้อมูลในภาพรวมและผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 มีมติเห็นชอบให้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนน ถือเป็นคณะหน่วยงานลำดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อจาก คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน ไปแล้วก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ยังเป็นคณะแรกของกลุ่มคณะวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ ในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาดังกล่าว ความสำเร็จในครั้งนี้จึงเป็นการันตีคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของคณะฯ อย่างดีเยี่ยม ในนามของคณะฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาระบบงาน จนเป็นรากฐานสำคัญประสบความสำเร็จในครั้งนี้”

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว

Scroll to Top