พิธีลงนามความร่วมมือภาคชุมชนในการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมและการกำหนดแผนกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนด้วยฐานศิลปกรรม

เช้าวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดน้ำใน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือภาคชุมชนในการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมและการกำหนดแผนกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนด้วยฐานศิลปกรรมภายใต้การเนินงานโครงการ Art for All ศิลป์ มข. สร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบตามแผนยุทธศาสตร์ของ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารพุทธศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในพิธีลงนามความร่วมมือได้รับเกียรติจากผู้นำองค์กรและผู้แทนเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นายวิรัตน์  เย็นสบาย นายกเทศบาลตำบลกุดน้ำใส นายปณิธาน ปรุงคำมา ปลัดเทศบาลตำบลม่วงหวาน (ผู้แทน) นายหมวดโทนิติวัทธน์  นิธินันท์ธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม และนายพิทักษ์  แสนกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข

สำหรับวัตถุประสงค์ในของความร่วมมือครั้งนี้ทั้ง 4 ตำบล 2 จังหวัด เพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการชุมชนทางด้านศิลปกรรมอันนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับเศรษกิจ สังคม ด้วยงานศิลปกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาให้พื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมท้องถิ่น

ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า “การผสานความร่วมมือระหว่างคณะกับชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม จะทำให้การศึกษาวิจัย และการสร้างสรรค์ศิลปะขยายขอบจากมหาวิทยาลัยไปยังชุมชน ซึ่งจะส่งผลดีในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สอดคล้องกับริบทพื้นที่ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด และสร้างประโยชน์ต่อชุมชนได้จริง และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนต่อไป”

ด้านอาจารย์ พชญ อัคพราหมณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานจัดการดำเนินงานโครงการ Art for All ศิลป์ มข. สร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบได้กล่าวให้ข้อมูลพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “การดำเนินงานความร่วมมือครั้งนี้เป็นยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของทางคณะฯ และในปีที่ผ่านมาทางคณะได้ลงพื้นที่ดำเนินงานทำงานกับภาคชุมชนใน 3 ตำบล ของอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นภายใต้โครงการ U2T และ 1 ตำบล ของอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และได้รับการตอบรับที่ดี สร้างสรรค์ผลงานได้โดดเด่น เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ ท้งด้านเศรษฐกิจ สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้เกิดแนวคิดการสร้าง Social Lab เพื่อพัฒนางานร่วมกัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจชุมชนด้วยฐานศิลปะ และจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จำให้ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรได้เข้าไปส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชมให้มีความยังยืนในระยะยาวต่อไป”

MOU signing ceremony with the community to create a social zone and set art-based activity plans

https://www.kku.ac.th/13474

Scroll to Top