KKBS ร่วมกับ ก.ล.ต. จัด SEC Capital Market Regional Seminar 2022


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานสัมมนาวิชาการในระดับภูมิภาคประจำปี 2565 “SEC Capital Market Regional Seminar 2022”เวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเป็นการพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีโครงสร้างที่เข้มแข็ง เร่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กิจกรรมภายในงานสัมมนาประกอบด้วย การเสวนา หัวข้อ “บทบาทตลาดทุนไทยในการส่งเสริมการลงทุน และการระดมทุนของประเทศ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมแสดงทัศนะเกี่ยวกับทิศทางและโอกาสการระดมทุนและลงทุนในรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับตลาดทุนที่น่าสนใจ ทั้งในด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ภายในงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดย รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้อีกด้วย

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

Scroll to Top