ม.ขอนแก่น จัดเทศกาลถนนศิลปะครั้งที่ 19 (Art Lane # 19)

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดเทศกาลถนนศิลปะครั้งที่ 19 หรือ ART LANE #19 ณ บริเวณสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดกิจกรรมปีนี้ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 19 ซึ่งรูปแบบของการจัดงานจะเน้นย้ำความเป็นงานวิชาการข้างถนนที่เป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์และเป็นการจัดแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมเริ่มต้นในเวลาประมาณ 18.00 น. และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 19.00 น. ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณบดีคณะต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดครั้งนี้ จากนั้น ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กล่าวรายงานและจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ต่อประธานในพิธี เสร็จสิ้นจากพิธีเปิดได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับแก่ท่านประธานในพิธีและภาคีเครือข่ายความร่วมมือพร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี ได้กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการถนนศิลปะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 แล้วนั้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งเน้นในการนำความเป็นวิชาการ จากชั้นเรียนลงมาสู่ท้องถนน เป็นพื้นที่สำหรับการแสดงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในทุกแขนงและทุกรูปแบบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนโครงการเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างพื้นที่สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมและเพิ่มคุณค่าของงานศิลปะ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ทางวิชาการสร้างสรรค์ โดยการเชิญภาคีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมของภูมิภาคอย่างจริงจัง

ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กล่าวในส่วนหนึ่งว่า “การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนับสนุนหลากหลายหน่วยงาน อีกทั้ง ความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าเป็นอย่างดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านศิลปกรรมของนักศึกษา คณาจารย์ นักคิด นักสร้างสรรค์ ที่ผ่านการศึกษาวิจัย บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม นำมาสู่การแสดงผลงานที่เรียกว่าเป็นวิชาการข้างถนน ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันคือ ส่วนแรก เป็นวิชาการสร้างสรรค์ ที่เน้นการนำเสนอถึงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและสายวิชาต่าง ๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ส่วนที่สองคือ วิชาชีพสร้างสรรค์ ที่เน้นการนำเสนอผลงานของศิลปิน นักร้อง นักแสดง มืออาชีพ”

ด้าน ผศ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประธานการจัดงานได้ให้ข้อมูลว่า Art Lane เป็นการรวมของคำว่า Art ซึ่งหมายถึง ศิลปะหรืองานสร้างสรรค์ และ Lane ซึ่งหมายถึง ถนน กลายมาเป็นถนนศิลปะ ซึ่งภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหลักๆ 2 สายวิชาประกอบด้วยสาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ และสายวิชาดนตรีและการแสดง ซึ่งในทั้ง 2 สายวิชาก็จะประกอบด้วยสาขาย่อยลงไปอีกไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรม ภาพพิมพ์ ประติมากรรม ภาพถ่าย แอนนิเมชั่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และอีกๆอีกมากมายที่ครอบคลุมคำว่าศิลปะ ถนนศิลปะที่เกิดขึ้น ณ สะพานขาวจึงเป็นช่องทางและอีกวิธีการที่จะนำผลงานทางวิชาการของนักศึกษานำมาเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้รับรู้ในด้านงานวิชาการ

ไฮไลค์หรือกิจกรรมภาพในงานตั้งแต่ต้นสะพานถึงท้ายสะพานจะประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านศิลปะที่ไม่ใช่เฉพาะผลงานจากทางคณะฯ แต่เป็นการรวบรวมผลงานจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ชุมชน และผู้ด้อยโอกาสจากเรือนจำ หรือแม้กระทั่งโรงเรียนผู้พิการได้นำผลงานมาจัดแสดงและการออกร้านค้าต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดแสดงแฟชั่นโชว์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในชุด Colorful Fashion & Special Ones For Art Lane , ถนนงานสร้างสรรค์ , สินค้าทำ มือ , วาดภาพเหมือน , การแสดงดนตรีไทย พื้นเมือง สากลและอื่นๆอีกมากมาย

และในวันเดียวกันก่อนเริ่มต้นกิจกรรมถนนศิลปะครั้งที่ 19 เวลา 14.00 น.สายวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านนิเทศศิลป์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการรวมรวมผลงานต่าง ๆ ของนักศึกษาออกแบบนิเทศศิลป์ในแขนงสาขาและชั้นปีต่าง ๆให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับชมซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆประกอบไปด้วยนิทรรศการผลงานของสาขา , ประกอบโมเดลบ้านจำลอง ,ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์จำลอง , ร่วมถ่ายภาพในสตูดิโอถ่ายภาพ , ทดลองวาดภาพดิจิทัล และกิจกรรม Bomb Space วาดภาพร่วมกันบนตู้ล๊อกเกอร์โชว์

ขอขอบคุณภาพสวยๆจาก # ART LANE

KKU holds the Art Lane # 19 Festival

https://www.kku.ac.th/13467

 

 

Scroll to Top