ศูนย์เพศภาวะศึกษา HUSO KKU จับมือกับภาคีเครือข่ายจัดงาน ISAAN PRIDE 2022 มุ่งสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์เพศภาวะศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน ISAAN PRIDE 2022 : LGBTQ+ Rights in Education โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ชํานาญมาก รักษาการผู้อํานวยการศูนย์เพศภาวะศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะทำงานจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสมาคมภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี กล่าวว่า “เดือนมิถุนายนของทุกปีถือเป็น “LGBT Pride Month” หมายถึง เดือนแห่งความภูมิใจ ของกลุ่มหลากหลายทางเพศ ผู้คนทั่วโลกออกมาเคลื่อนไหวโบกธงสีรุ้งเพื่อสนับสนุน ความเท่าเทียมทางเพศ และ LGBT Pride คือ การสนับสนุนกลุ่มผู้มีความ หลากหลายทางเพศ ให้ได้รับสิทธิและความเท่าเทียมในเรื่องต่าง ๆ ไม่มีการแบ่งแยก หรือ เลือกปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศให้ภาคภูมิใจ ในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง ซึ่งการสนับสนุนกลุ่มทางสังคมเหล่านี้ ได้กลายเป็น ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนทางสังคม (Social Movement) ที่สําคัญในปัจจุบันเราจึงเล็งเห็นความสําคัญของการสร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ จึงได้ร่วมมือกันจัดทําโครงการ Isaan pride 2022 ขึ้น”

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “Isaan pride 2022 เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ เพื่อเป็นพื้นที่ใน การแสดงออก รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางเพศ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับความหลากหลาย และเพื่อแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่โอบรับความหลากหลายของมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ชํานาญมาก รักษาการผู้อํานวยการศูนย์เพศภาวะศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ชํานาญมาก รักษาการผู้อํานวยการศูนย์เพศภาวะศึกษา

กิจกรรมภายในงานเน้นรูปแบบกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางเพศ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบไปด้วย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้บริหารกับนักศึกษา สิทธิ และ เสรีภาพ ของนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “ประสบการณ์การอยู่ร่วมกันของผู้มีความหลากหลายทางเพศในรั้วมหาวิทยาลัย”

เบล ภัทรดา ผาเหลา ผู้ร่วมเสวนา
เบล ภัทรดา ผาเหลา ผู้ร่วมเสวนา

เบล ภัทรดา ผาเหลา กล่าวในเวทีเสวนาว่า “ในฐานะตัวแทนนักศึกษา อยากให้ทุกคนเปิดใจในยอมรับความหลากหลายทางเพศ เพราะเพศไม่ได้มีแค่ 2 เพศ ทุกเพศ คือ มนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน การไม่ได้เป็นเพศหญิงหรือเพศชายไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิด หรือมีความแตกต่างแต่อย่างใด” และยังได้ให้กำลังใจทุกคนที่กำลังเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติอีกว่า “การเลือกเป็นตัวเองในสิ่งที่เราอยากจะเป็นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด และอยากจะสนับสนุนทุกคนให้เป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็น”

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเสวนาในหัวข้อ “หลากหลายแต่เท่าเทียม : ตัวตนที่แตกต่างกับการขับเคลื่อนเพื่อความเสมอภาคทางเพศ” และยังมีกิจกรรมพิเศษอย่างการร่วมรับชมภาพยนตร์และพูดคุยกับ คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ อดีต ส.ส และศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมไปถึงบูธให้ความรู้ การแสดงของ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ และ Night Market

คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้กำกับภาพยนตร์
คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้กำกับภาพยนตร์

อีกทั้งยังมีการเดินขบวนพาเหรดไพรด์ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะสมาคมภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศ เข้าร่วมด้วย ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษา คณาจารย์ บุคคลทั่วไป ที่สนใจมาร่วมแสดงออกถึงพลังของกลุ่มหลากหลายทางเพศ และร่วมกันออกมาเคลื่อนไหวโบกธงสีรุ้งเพื่อสนับสนุน ความเท่าเทียมทางเพศโดยเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้

ในการจัดงานครั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นสิทธิของผู้มีความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ ได้กล่าวในแถลงการณ์ว่าจะอุทิศตนเป็นคณะที่รักมนุษย์โดยไม่เลือกเพศ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทุกคนและให้ความสำคัญกับความหลากหลายของมนุษย์ทุกกลุ่ม และพร้อมที่จะเป็นต้นแบบในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ไม่มีการกีดกันและเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : ภาวดี มาพันธ์

Center for Gender Studies, HUSO, KKU, joins the network to hold the ISAAN PRIDE 2022 event aiming for understanding of LGBTQ

https://www.kku.ac.th/13463

Scroll to Top