นศ.KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE


คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ชื่อทีม ” Dynamice ” ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 4 คน ได้แก่ นางสาวพวงคูณ โกพลรัตน์ นางสาวโชษิตา โอสายไทย นางสาวเบญญารดี คงเจริญ และ นางสาวชวพร สีพรมติ่ง นักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองรวี ศิลาน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัตร มีพร้อม ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE ภายในงาน “Thailand MICE Youth Challenge 2022” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สมาคมส่งเสริมการประชุม นานาชาติ (ไทย) (TICA) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร

KKBS students win the first runner-up prize from Business Plan Competition at MICE

https://www.kku.ac.th/13455


วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน : ภาพ

Scroll to Top