KKUIC ยกระดับการศึกษา สู่ความเป็นนานาชาติ MOU กับ Cambridge University Press & Assessment

KKUIC MOU กับ Cambridge University Press & Assessment
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับองค์กรระดับนานาชาติ ได้แก่ Cambridge University Press & Assessment จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยตั้งเป้ายกระดับการศึกษา สู่ความเป็นนานาชาติ
KKUIC MOU กับ Cambridge University Press & Assessment
KKUIC MOU กับ Cambridge University Press & Assessment

     วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUIC) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Cambridge University Press & Assessment  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมลงนามกับ คุณภัครดา พรหมพฤกษ์ ELT Manager จาก Cambridge University Press Thailand การลงนามครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือด้านกิจกรรมการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ การบริการจัดสอบ Linguaskill ซึ่งเป็นการวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานของ CEFR โดยมีทั้งหมด   6 ระดับด้วยกัน และมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่เยาวชน, นิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อใช้เป็นการต่อยอดทางวิชาชีพในอนาคต.

KKUIC MOU กับ Cambridge University Press & Assessment
KKUIC MOU กับ Cambridge University Press & Assessment

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวว่า “การที่วิทยาลัยฯ มีความร่วมมือกับ Cambridge University Press and Assessment ครั้งนี้ จะส่งผลดีอย่างยิ่งในการพัฒนา KKUIC และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสู่ความเป็นนานาชาติ ซึ่ง KKUIC ตระหนักถึงชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ และสื่อการสอนที่มีมาตรฐานในระดับสากลของ Cambridge University Press and Assessment ดังนั้น KKUIC จึงพร้อมเดินหน้าเต็มที่ในการจัดหาคุณภาพการศึกษาที่ดีสุดสำหรับนักศีกษาและบุคลากร ทั้งภายใน และภายนอกสถาบันของเรา เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าในระดับสากลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

 

ภาพ ข่าว : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUIC) 

เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top