การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565

         เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Meetings โดยมี ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เป็นประธานในการประชุม และคุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. -มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าส่วนงาน ผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 22 คน การประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
– เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น คำสั่งคณะทำงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– สรุปผลการดำเนินงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564/2565 ตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ (รายงานโดย ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
– แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
– เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ การทบทวน และ/หรือ พิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566
 
       โดยคุณพรชัย จุฑามาศ ผู้บริหาร อพ.สธ. ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ให้มีความสอดคล้องกับแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และได้แนะนำแอพพลิเคชั่น “ฐานทรัพยากร อพ.สธ.” ซึ่งจะช่วยในการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) ผ่าน Mobile phone และ web browser เพื่อเก็บข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา จะเป็นการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร โดยศูนย์แม่ข่ายฯ/ศูนย์ประสานงานฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่หน่วยงานในพื้นที่กรอกเข้ามา และส่งไปยัง อพ.สธ. เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนขึ้นทะเบียนทรัพยากรต่อไป และเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการวิเคราะห์งานปกติของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. มาสนองพระราชดำริโดยปรับบรรจุเพิ่มเติมในแผนแม่บท แผนปฏิบัติงานแต่ละปีต่อไป รวมทั้งได้เสนอแนวทางการดำเนินงานเรื่องการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
   

Scroll to Top