สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมกับหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ เห็นชอบจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อเนื่อง อีก 5 ปี

เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) และ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2566 – 2570 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) จังหวัดนครปฐม และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางานและให้ได้มาซึ่งสารสนเทศในการพัฒนาโครงการร่วมกัน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ในการกล่าวเปิดกิจกรรม และผู้บริหารจากองค์กรความร่วมมือ ได้แก่ ดร.เจริญ ภูวิจิตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ, Mr. MASAHIRO OJI, NITS ประเทศญี่ปุ่น และที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ได้แก่ ท่านจุไรรัตน์ แสงบุญนำ และ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ ผู้บริหารจากองค์กรความร่วมมือทั้ง 4 ฝ่าย และผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ข้อเสนอแนะและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ

  • ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้นวัตกรรม Lesson Study กับ บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” โดย ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา
  • “Japanese Teachers’ Collaborative Learning through Lesson Study” โดย Morita, Team Leader from National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น
  • “Transform Lesson Study in Thailand (TLSOA)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ มข.
  • และการบรรยายพิเศษ โดย ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Prof. Akira Mitamura ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย Fukui, Prof.Naomi Kagawa อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Shimane, Prof. Hisayosi Mori อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Kyoto Women’s University

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคุรุสภา ได้ให้เกียรติมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เข้าร่วม พร้อมกล่าวปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 119 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2563) ที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้บริหารจากองค์กรความร่วมมือทั้ง 4 ฝ่าย และผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งผลจากการดำเนินงานนำร่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2563 ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด้านการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) การส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ (Classroom Management) และภาวะผู้นำ (Leadership) ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังสามารถนำผลไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น องค์กรความร่วมมือทั้ง 4 ฝ่าย จึงได้เห็นชอบการดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2566 – 2570 ต่อเนื่องอีก 5 ปี

 

ข่าว พีรณัฐ เอี่ยมทอง

Scroll to Top