มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรทุนส่วนกลาง ปีการศึกษา 2565 จำนวนกว่า 50 ล้านบาท เปิดรับสมัคร 13 มิ.ย. – 25 ก.ค. 65

นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านเว็บไซต์และอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบ https://scholarship.kku.ac.th

🟡 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( รหัส 65 )  รายละเอียด https://kku.world/3x6vc

🟡 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 64 ลงไป) รายละเอียด https://kku.world/3383b

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
ดาวน์โหลด https://kku.world/hata0

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะ
(สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นและลงชื่อในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ได้)
ดาวน์โหลด https://kku.world/1tmxg

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

https://youtu.be/rc3m-t1cRv4

Scroll to Top