กองการต่างประเทศ มข. ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรม โครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล (Global Perspectives in the Workplace)” กิจกรรมที่ 4: Mock Interview สำเร็จ ด้านเตรียมพร้อมสมรรถนะสากลนักศึกษา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “Mock Interview” ในโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล (Global Perspectives in the Workplace)” ผ่าน Zoom Meeting เพื่อเตรียมพร้อมด้านการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมจำลองสถานการณ์สัมภาษณ์งาน (Mock interview) เพื่อให้นักศึกษาได้ทดสอบและเตรียมความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์จริง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบริษัทชั้นนำระดับโลก 7 ท่าน ได้แก่
1. คุณกรกฎ ประเสริฐสุข จาก บริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Limited
2. คุณณรงค์เดช เหลืองดิลก จาก บริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Limited
3. คุณอัจฉรียา บันสิทธิ์ จาก Dale Carnegie Thailand
4. คุณธณายุ มีสิทธิตา จาก Fasttechno Company Limited
5. คุณลี ลิน จาก Asset World Corporation
6. คุณพิน เกษมศิริ จาก Generation Thailand และ
7. คุณอภิชญา ศรีสวัสดิ์ จาก GP Strategies Corporation

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวขอบคุณวิทยากร ว่า “ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคุณท่านวิทยากร ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในกิจกรรม Mock Interview ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายสำหรับโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล (Global Perspectives in the Workplace)” ที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาแล้ว 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การอบรมในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรให้โดนใจบริษัทชื่อดังระดับโลก” 2) การอบรมการเขียน Resume “How to build an extraordinary resume that gets top results” และกิจกรรม Mock Interview และ 3) การอบรมในหัวข้อ “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้ Job Offer จากบริษัทชั้นนำระดับโลก”

” กิจกรรม Mock Interview เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะเพื่อการทำงาน (Employability skills) และเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน รวมถึงให้แนวทางในการพัฒนาทักษะที่ต้องมีในศตวรรษที่ 21 สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานในยุคโลกาภิวัตน์นี้”
กิจกรรม Mock Interview ในครั้งนี้ ได้จัดแบ่งห้อง Breakout Room ผ่าน Zoom Meeting เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองสัมภาษณ์เสมือนจริงกับวิทยากรผู้ทรงวุฒิแบบรายบุคคล อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำหลังการสัมภาษณ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองต่อไป โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในสาขาวิชาที่หลากหลายเป็นจำนวนมาก

International Affairs Division Khon Kaen University cooperates with Student Development and Alumni Relation Affairs in organizing the project “Global Perspectives in the Workplace” Activity 4: Successful Mock Interview (in English) – for international student competence preparation.

https://www.kku.ac.th/13139

ข่าว/ภาพ : กองการต่างประเทศ

Scroll to Top