คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.จัดงาน “HUSO HOME HUGS INTERNATIONAL STUDENTS 2022”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร กับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยการจัดงาน “HUSO HOME HUGS INTERNATIONAL STUDENTS 2022”

 

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “HUSO HOME HUGS INTERNATIONAL STUDENTS 2022”  ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงาน และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งสิ้นประมาณ 50 คน การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร และการแนะนำการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร กับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีทั้งผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ และ ออนไซต์ ณ ห้อง HS4-A1-A3 อาคารรัตนพิทยา HS01  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้เข้าร่วมออนไซต์ได้รับการตรวจ ATK ตามมาตรการป้องกันโควิด-19     

“HUSO HOME HUGS INTERNATIONAL STUDENTS 2022”

https://www.kku.ac.th/13077

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน
รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. กล่าวรายงาน
รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. กล่าวรายงาน

 

 

 

ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / อนงค์นาถ โยคุณ
ภาพ : ภาวดี มาพันธ์ /ธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์

เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top