มข. ลงนามร่วมมือทางวิชาการกับ ม.จิ่วเจียง ประเทศจีน

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยจิ่วเจียง (Jiujiang University) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีผู้ลงนามประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Prof. Xiaolin CHEN, (เฉียงหลิง เฉิน), President of Jiujiang  University  ผู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกอบด้วย Professor Yaofang Yang, (เย้าฟาง หยัง) Vice – President of Jiujiang University  คณะผู้บริหาร Jiujiang University  ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ     รศ.ดร.พีระสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และบุคลากร ณ  ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  กล่าวว่า “พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Jiujiang (จิ่วเจียง) University ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์และสนับสนุนการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกด้านทั้งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือด้านวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนรวมไปถึงกิจกรรมความร่วมมือทางวัฒนธรรม โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมี MOU กับสถาบันทางการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน กว่า 39 แห่ง และมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจำนวนมาก”

“การลงนาม MOU ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร การบริหาร กิจการสาธารณะ และด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา สำหรับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จะเป็นกำลังสำคัญกลับไปพัฒนาองค์กรและประเทศต่อไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีที่จะร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพูดคุยในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เริ่มต้นกิจกรรมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมถึงการขยายความร่วมมือไปยังคณะต่าง ๆ ในอนาคต จนจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านการศึกษาให้แก่ทั้งสองประเทศให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป”

ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

          ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล  กล่าวถึงความเป็นมาของการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ว่า  “มหาวิทยาลัยจิ่วเจียง (Jiujiang University) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการแห่งหนึ่งในจีน เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเก่าแก่ก่อตั้งมานานกว่าร้อยปี มีการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่มีระดับบัณฑิตศึกษา ที่มาของการทำงามร่วมมือในครั้งนี้ เริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการจากที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจิ่วเจียงซึ่งเป็นผู้ปกครองนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีการติดต่อเชื่อมความสัมพันธ์  จนมาสู่การทำความร่วมมือในลักษณะที่จะรับนักศึกษาที่จบการศึกษาปริญยาตรีมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้มีความร่วมมือกับโคล่า มนุษย์ หลังจากนี้ จะมีการประชุมหารือการร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีแนวทางความร่วมมือหลายมิติ เช่นอาจมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน หรือนักศึกษา ซึ่งจะเจรจารในรายละเอียดในขั้นต่อไป”

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยจิ่วเจียงในครั้งนี้นับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา เพื่อยกระดับด้านการศึกษา บุคลากร การวิจัย การบริหารจัดการองค์กร ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างความเป็นนานาชาติ ส่งเสริมการศึกษาของชาติอย่างแท้จริง

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

Khon Kaen University signs an MOU with Jiujiang University, China

https://www.kku.ac.th/13067

 

Scroll to Top