นักวิจัย อพ.สธ. – มข. ร่วมวางแผนจัดทำแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำนักวิจัยโครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมีหัวหน้าโครงการ อาจารย์วิรงรอง มงคลธรรม  คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้งานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ร่วมกับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกงและผู้แทนชุมชน ร่วมดำเนินงานจัดเตรียมพื้นที่และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสำรวจองค์ประกอบทางกายภาพและชีวภาพของระบบนิเวศ สำรวจข้อมูลทรัพยากรที่สำคัญในพื้นที่ป่าหนองทุ่ม หมู่ 6 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมีแผนศึกษาวิจัยการจัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไป

Scroll to Top