ศึกษาศาสตร์เตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “สัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและผู้ประสานงานเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต และ อาจารย์นิเทศก์” พร้อมทั้ง “ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาทุกระดับชั้น ซึ่งในครั้งนี้มี รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู ผศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเลขานุการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ประธานคณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.อังคณา ตุงคะสมิต คณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ประธานคณะกรรมการกำกับติดตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ร่วมชี้แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งออกเป็นส่วนของสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ ประกอบด้วย การชี้แจ้งบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ผู้ประสานงาน และอาจารย์นิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา ร่วมถึงการประเมินผลการปฏิบัติการสอน ร่วมถึงการบทบาทของสถานศึกษาในการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ในการส่วนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งได้ชี้แจ้งหน้าที่และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา แนวทางการประเมินผล แนวทางการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน การเขียนรายงานผลการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ร่วมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมประเสริมประสบการณ์ในหัวข้อ “Learning tools & Metaverse” โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองผู้อำนวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยปีการศึกษา 2565 นี้มีนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่พร้อมด้วยองค์ความรู้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 916 คน

Scroll to Top