ประเด็นเด็ด 7 สี ส่งเสริมการศึกษายุคใหม่ ให้เข้ากับสถานการณ์ โควิด-19

รายการประเด็นเด็ด 7 สี
ออกอากาศ 16 มีนาคม 2565
สถานี ช่อง 7 HD
ที่มา
https://news.ch7.com/detail/556736
ประเด็นเด็ด 7 สี – สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่งส่งเสริมการศึกษายุคใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองจากนอกห้องเรียน แบบ Active learning รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ได้ลงนามความร่วมมือพลิกโฉมจากการเรียนการสอนแบบ Passive Learning มาเป็นจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูง เพื่อสร้างความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเองทั้งระบบ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทย ด้วยนโยบายการพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการ “สร้างนวัตกรรมครู สู่นวัตกรรมผู้เรียน” ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้บรรลุผลดังกล่าวในระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น ความร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 2 องค์กร จะเป็นการผสานพลังในด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการพลิกโฉมให้กับโรงเรียนทุกสังกัด ทุกระดับชั้น ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะกับยุคโควิด-19 ที่นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน

Scroll to Top