สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 (วันนี้) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากคณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 4,450 คน

โดยเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลา 9.30 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล  ภริยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการสภาพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้ารับเสด็จ จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเสด็จเข้าสู่ห้องพิธีเพื่อพระราชทานปริญญาบัตร

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร

เมื่อเสด็จออกสู่ห้องพิธี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ กราบบังคมทูลเบิก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลรายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 รูป จากนั้นได้ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง และ รางวัลศรีกาลพฤกษ์ ประจำปี พ.ศ.2563 ตามลำดับดังนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

2.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3.นายวิรไท สันติประภพ ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4.รองศาสตราจารย์วีรวรรณ ศีติสาร ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

5.นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ศาสตราจารย์สุชาติ พหลภาคย์ รับรางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ศาสตราจารย์สุชาติ พหลภาคย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  

1.นายอัมพร  พินะสา

2.นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์

รางวัลศรีมอดินแดง

1.ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน บุคลากรตำแหน่งวิชาการ

2.นางสาวนุชรี  วุฒิสุพงษ์ บุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

รางวัลศรีกาลพฤกษ์

นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์

จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระราชทาน ปริญญาบัตร  และทรงพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563   ความว่า “พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ความสำเร็จของบัณฑิตทั้งหลายในวันนี้ ย่อมเป็นที่ปรารถนาและรอคอยของทุกคน ไม่เพียงแต่บัณฑิตเองเท่านั้น หากยังรวมถึงครอบครัว ครูบาอาจารย์ และผู้ที่มีความรักความปรารถนาดีต่อบัณฑิตด้วยความสำเร็จดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาคภูมิใจได้เต็มที่ และเชื่อว่าทุกคนคงปรารถนาที่จะเห็นบัณฑิตได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีก บัณฑิตเองก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีความอุตสาหะพากพียรในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ก็ย่อมมุ่งหวังความสำเร็จในชีวิตต่อไปในภายหน้า. จึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามนำความสำเร็จทางการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จในชีวิต โดยนำความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงของความเป็นบัณฑิต ไปใช้ประกอบอาชีพการงาน สร้างสรรค์ประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ. ถ้าทำได้บัณฑิตก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง สมดังที่ตนมุ่งหวังตั้งใจ และทุกคนทุกฝ่ายปรารภปรารถนา

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนและผู้มาร่วมประชุมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความเจริญสวัสดีโดยทั่วกัน”

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562-2563 มีผู้ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ปริญญาเอก 255 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 157 คน ปริญญาโท 981 คน ปริญญาตรี 6,633 คน รวมทั้งสิ้น 8,026 คน ซึ่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2563  โดยในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ลำดับการพระราชทานปริญญาบัตร ได้แก่ ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ระดับปริญญาโท)  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ระดับปริญญาตรี) คณะเทคนิคการแพทย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะสหวิทยาการ ตามลำดับ

ข่าว  / ภาพ :  กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn confers degree certificates upon the 2020 graduates of Khon Kaen University

https://www.kku.ac.th/8294

Scroll to Top