สุดอบอุ่น! บายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณ มข. “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” 27 กันยายน 2566 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ

 

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 237 ราย ประกอบด้วย สายผู้สอน 37 ราย สายสนับสนุน 200 ราย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุ และเพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้คำขวัญ “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนญาติมิตรของผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก

      พิธีการเริ่มต้นโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวแสดงความชื่นชม ขอบคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ ประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.อนันต์ หิรัญสาลี กล่าวความรู้สึกที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ ต่อจากนั้น ผศ.ลิขิต อมาตยคง และนางนุชจรีย์ หอมนาน ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัย จากนั้น เข้าสู่ช่วงของการรำบายศรี และพราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุตามประเพณีอีสาน เพื่อความเป็นมงคลแก่ผู้เกษียณอายุ อธิการบดี มอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

      รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การที่ผู้เกษียณอายุ รับราชการมาจนถึงวันนี้ ย่อมผ่านประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาทักษะการทำงานจนเชี่ยวชาญ ได้สร้างสรรค์และสร้างผลงานไว้มากมายอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณที่ท่านได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจและสติปัญญาของท่าน ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยของเราในภารกิจทุก ๆ ด้านให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงวันนี้ นับได้ว่าเป็นผู้อุทิศตนรับใช้สังคมและประเทศชาติเต็มตามกำลังความสามารถและความเชี่ยวชาญของตนอย่างแท้จริงควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ขอแสดงความชื่นชมและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยความเสียสละ มานะอดทน แม้ว่าท่านจะไม่ได้ปฏิบัติภารกิจในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกแล้ว ก็ขอให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านยังคงเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย กลับมาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์แก่คนรุ่นหลังในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ได้พัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุใหม่ทุกท่าน ที่จะได้วางมือจากภาระที่รับผิดชอบ และเข้าสู่สังคมผู้เกษียณอายุอย่างเต็มตัว ชมรมฯ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งข่าวสารให้ผู้เกษียณ ได้มีสังคม มาทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เรายังเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมของผู้เกษียณโดยตลอด เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรและมหาวิทยาลัย เพื่อเราจะได้ปรับตัว ปรับใจหลังการเกษียณ จะได้มีพลังกายพลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ สายวิชาการ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ สายวิชาการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งชีวิตที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ทุกอย่างกับเรา เป็นบ้านหลังใหญ่ให้เราได้อยู่อย่างอบอุ่นและมีเกียรติ ได้ศึกษา ได้เรียนรู้ ได้สร้างประสบการณ์ต่างๆมากมาย จนพวกเรามีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ วิชาชีพ เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน ขอขอบคุณท่านอธิการบดี ผู้บริหารทุกท่าน บุคลากร รวมถึงนักศึกษา ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของพวกเราตลอดมา จนถึงวันนี้วันที่เราได้ปลดระวางภาระทุกอย่างตามเงื่อนไขของการเกษียณอายุราชการ แต่พวกเรายังคงยินดีที่จะสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกด้าน พร้อมเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 นางนุชจรีย์ หอมนาน พยาบาลชำนาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ สายสนับสนุน
นางนุชจรีย์ หอมนาน พยาบาลชำนาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ สายสนับสนุน

     นางนุชจรีย์ หอมนาน พยาบาลชำนาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ สายสนับสนุน  ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในจัดงานวันนี้ ซึ่งมีความอบอุ่น งดงาม ให้เกียรติกับผู้เกษียณเป็นอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับวาระการเกษียณของบุคลากร มหาวิทยาลัยให้การศึกษา ให้งานที่ดี ให้เรามีความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่ให้เรามีหน้าที่การงาน ทำงานอย่างมีความสุข จนถึงวันสุดท้ายที่เราจะได้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้งสำหรับความอบอุ่นที่มอบให้กับพวกเราในการก้าวเดินไปยังเส้นทางสายใหม่ต่อไป

นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย พนักงานบริการ ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยอารักขาบุคคลสำคัญ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ผู้เกษียณอายุราชการ
นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย พนักงานบริการ ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยอารักขาบุคคลสำคัญ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ผู้เกษียณอายุราชการ

     สุดท้าย นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย พนักงานบริการ ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยอารักขาบุคคลสำคัญ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  กล่าวในวันอำลาจากภารกิจที่รับผิดชอบมาตั้งแต่ก้าวแรกของการเป็นบุคลากร มข. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2535 ด้วยความภาคภูมิใจว่า ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ตนตั้งใจปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพราะ มข.เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ทำให้เรามีความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา มข. ได้เห็น มข. มีความเปลี่ยนแปลงมากมาย “งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราฉันใด การเป็นข้าราชการก็มีวันเกษียณฉันนั้น” ขอฝากถึงน้องๆ ทุกคนที่ มีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่สำคัญต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เต็มที่ โดยเฉพาะ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ต้องให้คนเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของเรา ดังคำขวัญที่ว่า “มุ่งมั่นให้เกิดความปลอดภัย ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ”

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ : กองสื่อสารองค์กร

ลิ้งก์บรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ

https://drive.google.com/drive/folders/1MfjNpVHgiHYsTpzyxDTIV215plolVoc8

 

 

Scroll to Top