KKU Public Policy Advocacy Forum 2022

วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มข. ย้ำ ‘องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สำนักข่าว :  prachachat.net URL :  https://www.prachachat.net …

วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มข. ย้ำ ‘องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม Read More »

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดระดมสมอง เน้นบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดเหลื่อมล้ำ

สำนักข่าว :  matichon.co.th URL :  https://www.matichon.co.th …

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดระดมสมอง เน้นบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดเหลื่อมล้ำ Read More »

Scroll to Top