เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ตอนที่ 1 คณะมนุษยศาสตรกับการเปลี่ยนโฉมชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน