อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. จัด NESP Showcase 2021 “ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

________วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหา …

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. จัด NESP Showcase 2021 “ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” Read More »