today.line-อว. คิกออฟ ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ไม่ใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ได้งานรวดเร็ว

อว. คิกออฟ ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ไม่ใช้กระดา […]

today.line-อว. คิกออฟ ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ไม่ใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ได้งานรวดเร็ว Read More »