KKBS ยกระดับบุคลากร ดึง AI ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน มุ่งต่อยอดพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิท […]

KKBS ยกระดับบุคลากร ดึง AI ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน มุ่งต่อยอดพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัย Read More »