โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

15.  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

18.  E–Service

23.  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
24.  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
25.  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26.  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
34.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35.  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
36.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38.  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
39.  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

40.  การขับเคลื่อนจริยธรรม

41.  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
Scroll to Top