คณะและวิทยาลัย

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

» คณะเกษตรศาสตร์
» คณะวิศวกรรมศาสตร์
» คณะวิทยาศาสตร์
» คณะเทคโนโลยี
» คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
» คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

» คณะพยาบาลศาสตร์
» คณะแพทยศาสตร์
» คณะเทคนิคการแพทย์
» คณะสาธารณสุขศาสตร์
» คณะทันตแพทยศาสตร์
» คณะเภสัชศาสตร์
» คณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

» คณะศึกษาศาสตร์
» คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
» คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
» คณะศิลปกรรมศาสตร์
» คณะนิติศาสตร์
» คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)
» คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)
» คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
» คณะเศรษฐศาสตร์
» บัณฑิตวิทยาลัย
» วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
» วิทยาลัยนานาชาติ
» วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ