ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

พลังเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นจับมือประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือพัฒนาและยกระดับรูปแบบกลไกความร่วมมือในการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น

22 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน

 

พลังเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นจับมือประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือพัฒนาและยกระดับรูปแบบกลไกความร่วมมือในการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้บริบทการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ.ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 นี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย มีเจตนารมย์ร่วมกันในการพัฒนาและยกระดับรูปแบบกลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นที่สามารถจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อันเป็นตามแนวคิดและเป้าหมายของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้ประชาชนจังหวัดขอนแก่นเข้าถึงระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน
1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสาธารณะโดยเฉพาะบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการ และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างในพื้นที่ ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องมาออกแบบปฏิบัติการร่วม พัฒนากลไกร่วม รวมถึงการบริการร่วม เปิดช่องให้ประชาชนสามารถร่วมสร้างบริการ และมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
2) เพิ่มและปรับปรุงคุณภาพและการเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และยั่งยืน โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการพื้นฐานผ่านชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการบูรณาการกลไกทุกระดับ และสื่อสารให้ประชาชนร่วมรับรู้
3) ผนึกพลังความร่วมมือเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายของการสร้างสังคมสุขภาวะของจังหวัดขอนแก่นร่วมสร้างการอยู่ดีมีสุขของคนขอนแก่นและเป็นไปตามกรอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3
4) ร่วมกันส่งเสริมการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่งการบริการที่เป็นเลิศ มีระบบสารสนเทศด้านสุขภาพที่ทันสมัย ยาและเวชภัณฑ์ทันสมัยและเข้าถึงได้สะดวก ระบบการคลังด้านสุขภาพที่คล่องตัวและโปร่งใส และภาวะผู้นำและธรรมภิบาล รวมถึงกลไกบริหารจัดการ ให้มีความครอบคลุม ความสมดุล ไม่ปล่อยใครไว้เบื้องหลัง และคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
นอกจากนั้น เครือข่ายระบบสุขภาพท้องถิ่นจะได้ร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและออกแบบ Sandbox ระบบบริการสุขภาพท้องถิ่นที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นและจะมีการทดลองใช้กับพื้นที่ รพ.สต. เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่นนำไปสู่พลังทวีคูณในการขับเคลื่อนกิจการสาธาราณะในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารและการบริการท้องถิ่นยุคใหม่ที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

Organizer

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
Scroll to Top