Hotnews

มนุษย์-สังคม มข. อุทิศตนเพื่อสังคม สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านโครงการบริการวิชาการมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์สู่ชุมชน

เปิดใจ “ทพ.กิตติพิชญ์” มข. จากบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่นยอดเยี่ยม สู่ทุนอานันทมหิดล กับความหวังดูแลช่องปากผู้สูงอายุอีสานด้วยวิทยาการระดับสากล

คณะสหวิทยาการ มข. จัดสัมมนาเครือข่ายนิติกรฯ ทั่วประเทศ

Scroll to Top