คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาศาสตร์ มข. “ปลื้ม” ติดอันดับโลกและ 1 ใน 3 ของประเทศ ตอกย้ำคณะชั้นนำที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ

มข.เจ้าภาพ “กระดานดำสัมพันธ์ครั้งที่ 17” เชื่อมสัมพันธ์และวัฒนธรรม นิสิตนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายครูเข้มแข็ง

สังคมศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครู ตชด. ด้วยกระบวนการ Active Learning ร่วมกับการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองเข้มแข็งสู่ความเป็นพลเมืองโลก

Scroll to Top