คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโอกาสทางการศึกษา “ค่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น มข.” สัมผัสวิธีการสอนจริงเพื่อผลิตครูกลับสู่โรงเรียนของชุมชนบ้านเกิด

นศ.การสอนภาษาจีนฯ นำเสนอวัฒนธรรม Soft Power ไทยในโครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับอุดมศึกษา

ศึกษาศาสตร์ในนามประธานแม่ข่ายสถาบันผลิตครูฯ อีสานตอนบนจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ NTIE 2022 เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำต่อยอดพัฒนาสู่ห้องเรียน

ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันผลิตและพัฒนาครูลงนาม MOU ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล

Scroll to Top