คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการทำงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครูระดับภูมิภาคและพัฒนาครูในโรงเรียนปลายทาง

ขอเชิญเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 27 หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและการร่ายรำแบบญี่ปุ่น”

ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษารับการประเมินสถาบันทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 5 จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Scroll to Top