กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ / วิทยาลัย ประจำปี 2565

มข. จัดเต็ม กิจกรรมสัปดาห์แห่งความรัก กับกิจกรรม More Care Festival 2023 เทศกาลตลาดนัดเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top