คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษย์-สังคม มข. จัดโครงการ Power BI: Show & Share เปิดเวทีให้บุคลากรโชว์ความสามารถผ่านการสร้างสรรค์ผลงานการใช้ Power BI

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสัง […]

มนุษย์-สังคม มข. จัดโครงการ Power BI: Show & Share เปิดเวทีให้บุคลากรโชว์ความสามารถผ่านการสร้างสรรค์ผลงานการใช้ Power BI Read More »

มนุษย์-สังคม มข. จัดงาน HOME HUGS INTERNATIONAL STUDENTS 2023 สานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 งานบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ

มนุษย์-สังคม มข. จัดงาน HOME HUGS INTERNATIONAL STUDENTS 2023 สานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติเรียนรู้วัฒนธรรมไทย Read More »

BiS, iSchool KKU ร่วมโชว์ความสำเร็จ ตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (BiS

BiS, iSchool KKU ร่วมโชว์ความสำเร็จ ตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง Read More »

มนุษย์-สังคม มข. ต้อนรับอาคันตุกะจากเทศบาลนครเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร

มนุษย์-สังคม มข. ต้อนรับอาคันตุกะจากเทศบาลนครเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน Read More »

มนุษย์-สังคม มข. Upskill นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ

กลุ่มบัณฑิตศึกษา งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาว

มนุษย์-สังคม มข. Upskill นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ Read More »

มนุษย์-สังคม มข. จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจระเบียบและเกณฑ์ในการตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร

มนุษย์-สังคม มข. จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจระเบียบและเกณฑ์ในการตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

มนุษย์-สังคม มข. ลุยเตรียมความพร้อม ติวเข้มบุคลากรเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

กลุ่มจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ

มนุษย์-สังคม มข. ลุยเตรียมความพร้อม ติวเข้มบุคลากรเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล Read More »

มนุษย์-สังคม มข. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ในการดำเนินงานร่วมกันของบุคลากร (OD) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อ วันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มแผนและคุณภาพ

มนุษย์-สังคม มข. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ในการดำเนินงานร่วมกันของบุคลากร (OD) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

มข. ต้อนรับ Guangxi Talent International College หารือความร่วมมือเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยและการจัดการเรียนการสอน พร้อมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย

เมื่อบ่ายวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์

มข. ต้อนรับ Guangxi Talent International College หารือความร่วมมือเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยและการจัดการเรียนการสอน พร้อมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย Read More »

อาจารย์และนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์-สังคม มข. เยือน Universitas Muhammadiyah Yogyakarta อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนทางวิชาการและเจรจาสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สา

อาจารย์และนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มนุษย์-สังคม มข. เยือน Universitas Muhammadiyah Yogyakarta อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนทางวิชาการและเจรจาสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Read More »

Scroll to Top