คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

Khon Kaen Business School | KKBS
Faculty of Business Administration and Accountancy

รู้จักคณะ

สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ก่อตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ.2535–2539) ในชื่อ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพ ในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เพื่อให้บริการการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [ อ่านรายละเอียด ]

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ มาอย่างต่อเนื่อง มีการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและอาจารย์ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คณะฯได้รับการพิจารณาให้ผ่าน EdPEx 200 นับเป็นคณะแรกของคณะวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจในประเทศ [ อ่านรายละเอียด ]

เรา ได้สมัครเป็นสมาชิก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) เพื่อขอการรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี  โดยมาตรฐาน Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) เป็นมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก  ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นผลดีต่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่จะช่วยยกระดับการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีให้นำหน้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน  

นอกจากภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแล้ว เรายังดำเนินงานด้านการต่างประเทศโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อสร้างความเข้าใจที่นำไปสู่ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาจากประเทศชั้นนำต่างๆ ทั้งนี้เพื่อยกระดับหลักสูตรการศึกษา  เพิ่มขีดความสามารถและประสบการณ์ทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นการเปิดโลกทัศน์และโอกาสของนักศึกษาคณะฯ ผ่านโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน [ อ่านรายละเอียด ]

การศึกษาและหลักสูตร

ติดต่อคณะ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4320 2401, 0 4320 2342, 0 4320 2344

โทรศัพท์ภายใน (ผ่านโอเปอร์เรเตอร์) 42249, 48000-48004

โทรสาร 0 4320 2402

เว็บไซต์ https://kkbs.kku.ac.th

E-mail : kkbs@kku.ac.th

Facebook https://www.facebook.com/kkbskku

Youtube KKBS CH

Scroll to Top