คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

วาระ พ.ศ. 2565-2568

ประธานคณะกรรมการ

นายสุกิจ ศิรินรกุล
นายสุกิจ ศิรินรกุล

รองประธานคณะกรรมการ

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร
รองประธานฯ คนที่ 1
นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร
รองประธานฯ คนที่ 1
ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
รองประธานฯ คนที่ 2
ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
รองประธานฯ คนที่ 2
นายชัยชาญ วรนิทัศน์
รองประธานฯ คนที่ 3
นายชัยชาญ วรนิทัศน์
รองประธานฯ คนที่ 3

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายอำนาจ พรหมสูตร
นายอำนาจ พรหมสูตร
นายดุสิต โคตรวงษา
นายดุสิต โคตรวงษา
นายประยูร อังสนันท์
นายประยูร อังสนันท์
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
นายวิเชียร วิไลงาม
นายวิเชียร วิไลงาม
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นายวิทูร สุริยวนากุล
นายวิทูร สุริยวนากุล

กรรมการ

นางสาวธนรัตน์ สอนสา
นางสาวธนรัตน์ สอนสา
นายวีรศักดิ์ เสริมประภาศิลป์
นายวีรศักดิ์ เสริมประภาศิลป์
นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์
นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์
ดร.พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล
ดร.พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล
นายมานิต ปานเอม
นายมานิต ปานเอม
นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์
นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์
นายวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์
นายวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์
นายเผด็จ รุจิขจรเดช
นายเผด็จ รุจิขจรเดช
นางแสงจันทร์ อนุรักติพันธุ์
นางแสงจันทร์ อนุรักติพันธุ์
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
นายธีระวัฒน์ คะนะมะ
นายธีระวัฒน์ คะนะมะ
นายสุทธิพล พัชรนฤมล
นายสุทธิพล พัชรนฤมล
นายพินิจพล ประดับชาติ
นายพินิจพล ประดับชาติ
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เลขานุการ
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เลขานุการ
นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวลัลธริมา ประจง
หัวหน้างานประสานนโยบาย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวลัลธริมา ประจง
หัวหน้างานประสานนโยบาย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

วาระ พ.ศ. 2565 – 2568
(14 มกราคม 2565 – 13 มกราคม 2568)

Scroll to Top