กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประธานคณะกรรมการ

นายอำนาจ พรหมสูตร

รองประธานคณะกรรมการ

นายดุสิต โคตรวงษา
รองประธานฯ คนที่ 1

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร
รองประธานฯ คนที่ 2

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์
รองประธานฯ คนที่ 3

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์

นายประยูร อังสนันท์

นายจีระ ไตรถวิล

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์

นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์

กรรมการ

นายมรกต พิธรัตน์

น.สพ.ธีรชัย วงษ์ชารู

นายชัยชาญ วรนิทัศน์

นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์

นายจิรชาติ บุญสุข

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา

นางสาวธนรัตน์ สอนสา

นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย
เลขานุการ

นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

(วาระ พ.ศ. 2562-2565)

Scroll to Top