อำนาจหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำหนดอำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  ดังนี้

 1. การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ้างอิงตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558)
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • สำนักงานอธิการบดี
 • สำนักงานวิทยาเขต
 • คณะ
 • วิทยาลัย
 • สถาบัน
 • สำนัก
 1. ภาระหน้าที่ (อ้างอิงตามมาตรา 14 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558)

มหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่กระทำการต่างๆภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 7 มหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่กระทำการต่างๆภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 7 (มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

 • ซื้อขายจ้างรับจ้างสร้างจัดหาโอนรับโอนเช่าให้เช่าเช่าซื้อให้เช่าซื้อแลกเปลี่ยนและจำหน่ายหรือทำนิติกรรมใดๆเพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตลอดจนถือกรรมสิทธิ์มีสิทธิครอบครองมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่างๆในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและจำหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้

การจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้กระทำได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา๑๗ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้

 • ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ
 • รับค่าธรรมเนียมค่าบำรุงค่าตอบแทนเบี้ยปรับและค่าบริการในการให้บริการภายในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งทำความตกลงและกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
 • กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินถือหุ้นเข้าเป็นหุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วมลงทุนทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัยการกู้ยืมเงินการให้กู้ยืมเงินการถือหุ้นการเข้าเป็นหุ้นส่วนการลงทุนหรือการร่วมลงทุนถ้าเป็นจำนวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกำหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน
 • ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
 • กำหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษรวมทั้งสวัสดิการสิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่างๆตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • ปกครองดูแลบำรุงรักษาจัดการใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ(๙) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลรวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดเพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัยหรือนำผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย

แหล่งที่มาของข้อมูล https://home.kku.ac.th/meeting/Document/2558.PDF

 

Scroll to Top