ผนึกกำลัง มข.-มช. ร่วมส่งต่อพลังจิตอาสาผ่านค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบท มข.-มช. ครั้งที่ 30

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มุ่งส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะที่หลากหลายและส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีและทำประโยชน์แก่ส่วนรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วม เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างประสบการณ์ด้านจิตอาสา ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับนักศึกษา ฝึกทักษะการเป็นผู้นำสร้างความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและให้นักศึกษาได้ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ดังเช่นเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านอาสาสมัครระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ภายใต้ชื่อ “ค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยจัดเป็นประเพณีต่อเนื่องร่วมกันมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยสลับสับเปลี่ยนกันเป็นการเจ้าภาพทุก ๆ ปี ซึ่งในการดำเนินงานครั้งที่ 30 นี้ มข.เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมลานสนามเด็กเล่น การต่อเติมอ่างล้างจานของโรงอาหาร กิจกรรมจิตอาสาทาสีและวาดรูปภายในบริเวณโรงเรียน ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมรับฟังพระเทศนา โดยพระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบท มข.-มช.ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤจิกายน 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ผ่านการศึกษาดูงานการสนับสนุนการเรียนการสอนการทำกิจกรรมของส่วนงานต่าง ๆ ใน มข. ได่แก่ KKUIC Lab (วิทยาลัยนานาชาติ) Co-working Space และศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (คณะเศรษฐศาสตร์) KKU Production House (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) รวมไปถึงการจัดกิจกรรม “กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ๓๐ ปี มข.-มช.” นำโดย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข. ) และ รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข (รองอธิการบดี มช.) พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ก้าวใหม่สู่การเปลี่ยนแปลง 3 ทศวรรษ ค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบท มข.-มช.” เพื่อเป็นการทบทวนและแสวงหาแนวทางในการปรับเปลี่ยน การพัฒนารูปแบบการดำเนินค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบท มข.-มช. ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทาง นโยบายในการพัฒนานักศึกษาและชุมชนในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมค่ายร่วมอาสาพัฒนา มข.-มช. ไปสู่การเป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน เสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มข.-มช. นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในการดำเนินงานครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ผ่านการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และได้รับวัคซีนครบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว :: งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

KKU-CMU join as a team at the 30th KKU-CMU Rural Development Co-Voluntary Camp

https://www.kku.ac.th/13000

Scroll to Top