ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มข. อบรมเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “หลักสูตรเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้”      ณ อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 40 คน  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้  และการเก็บรักษาพรรณไม้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการ  และได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรฝึกปฏิบัติการ

ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “หลักสูตรเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้”  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นบุคลากรหน่วยงานสนองพระราชดำริ และบุคคลที่สนใจ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค ในการเก็บตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้น และทราบแนวทางการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการปฏิบัติงานได้  นอกจากนี้  ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่าน จะได้รับองค์ความรู้ และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน ได้รู้จักเครือข่ายสมาชิกที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือช่วยเหลือกันได้ต่อไปในอนาคต

จากนั้น เป็นการบรรยาย หัวข้อ “การดำเนินงานสนองพระราชดำริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  และความสำคัญในการเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้ในงานสนองพระราชดำริ”  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การบรรยาย หัวข้อ “ความสำคัญของการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้  และฝึกปฏิบัติการ การทำตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง, ดอง, เฉพาะส่วน)”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วังวร สังฆเมธาวี  และนายทองอินทร์  คำมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบรรยาย หัวข้อ “การทำตัวอย่างทรัพยากรในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และหัวข้อ การศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ก.7-003)  การบันทึกและรายละเอียดพรรณพืชและการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์  และการฝึกปฏิบัติการ การติดพรรณไม้และการเย็บตัวอย่างพรรณไม้”  โดย นายทองอินทร์  คำมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกจากนี้  นายสถิต ไทยศิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้เข้าร่วมอบรม จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  ยังได้กล่าวถึงประสบการณ์การดำเนินงานฐานทรัพยากกรท้องถิ่น ซึ่งเป็นงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงความสำคัญ ประโยชน์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของคนในชุมชน

และในช่วงท้ายของการอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้เกียรติกล่าวปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม นำความรู้ แนวคิด แนวทาง และวิธีการที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน บุคลากรของสถานศึกษา และชุมชน ให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่อไป

  

 

Scroll to Top