ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7 / 2565

           วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2565 พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทั้งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)


         

                  หลังจากสิ้นสุดการประชุมแล้ว รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานการประชุมได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ว่า ในการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้มีเรื่องที่เข้าสู่ที่ประชุม 3 เรื่อง เรื่องแรกเป็นเรื่องที่เราเอาผลลัพธ์ของรายงานตัวชี้วัดของการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา( UCLAS )เพื่อมาหารือร่วมกันตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้รายงานซึ่งมีทั้งหมด 40 ตัวชี้วัด โดยได้นำข้อมูลมาดูความครบถ้วนอีกครั้ง ซึ่งหากตัวชี้วัดใดไม่ครบถ้วนก็มาเติมให้สมบูรณ์ พร้อมวิเคราะห์ผลลัพธ์ว่าดีขึ้นหรือไม่อย่างไร พบว่าภาพรวมตัวเลขจะใกล้เคียงกับที่เราได้วิเคราะห์ในปีที่แล้ว


       

              วาระในการประชุมเรื่องที่2คือเรื่องที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จ้างให้ให้บริษัทอาศรมศิลป์มาดำเนินการจัดทำผังแม่บท รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 5 พื้นที่ ซึ่ง 1 ใน 5 พื้นที่นั้นคือบริเวณศูนย์อาหารและบริการ 1 หรือคอมเพล็กซ์ ที่มหาวิทยาลัยมีแผนจะปรับปรุงจึงให้บริษัทอาศรมศิลป์มานำเสนอรายละเอียด ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม สำหรับโครงการนี้ได้ผ่านการประชาพิจารณ์จากบุคลากรมหาวิทยาลัยแล้วได้รับเสียงตอบรับว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและนักศึกษาที่ทุกคนได้ใช้บริการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพัฒนาโครงการนี้ต่อไปให้เป็นโครงการหนึ่งในวาระ 60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
              วาระในการประชุมเรื่องสุดท้ายของการหารือคือฐานข้อมูลเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือ MOU ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ที่รวมถึงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีจุดที่จะเก็บรวบรวมให้เป็นระบบเดียวกัน ในขณะนี้ถ้าเป็นเรื่องต่างประเทศก็จะอยู่ที่กองการต่างประเทศ ถ้าเป็นเรื่องวิจัยก็จะถูกจัดเก็บที่ฝ่ายวิจัย เราจึงมีแนวคิดว่าควรมีที่จัดเก็บ MOUเพื่อใช้อ้างอิงอย่างครบถ้วน สามารถนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการได้ จึงมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีได้ไปหาข้อมูลศึกษาเชิงระบบมานำเสนอต่อไป

 

ข่าว / กองสื่อสารองค์กร

Scroll to Top