ศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ. – มข. จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. เครือข่ายอุดมศึกษาอีสานตอนบน ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565  ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2565  ในการประชุมรูปแบบออนไลน์ Zoom meeting  โดยมี ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทั้ง 14 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร,  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู, วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้   ซึ่งประธานได้แจ้งให้ประชุมทราบเกี่ยวกับ   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, แผนการปฏิบัติงานเครือข่ายฯ ประจำปี 2565 เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน และสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงาน อพ.สธ. – สป.อว. ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565   ในส่วนของเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ การจัดทำแผนงาน/กิจกรรม ของเครือข่ายฯ ประจำปี 2565 และการแบ่งพื้นที่บริการวิชาการของศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการสมัครเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย  ติดตามผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการเข้าร่วมสนองพระราชดำริของสถาบันเครือข่ายฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานสนองพระราชดำริของแต่ละสถาบัน

Scroll to Top